Hệ thống thông tin tạo thành xương sống hỗ trợ báo cáo tài chính doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ và các ngành quản lý rủi ro.

MarcumAsia hỗ trợ khách hàng của chúng tôi thực hiện thiết kế và thử nghiệm các hệ thống CNTT để hỗ trợ một môi trường kiểm soát nội bộ mạnh mẽ. Các dịch vụ Kiểm soát CNTT của chúng tôi tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu tuân thủ ngày càng phức tạp, tăng độ chính xác và khả năng sử dụng của dữ liệu và đưa thông tin quan trọng vào tay quản lý cấp cao và hội đồng quản trị. Chúng tôi đánh giá và giúp giải quyết một loạt các mối đe dọa bao gồm tấn công mạng, thông tin nhận dạng người tiêu dùng và thao túng hoặc lạm dụng dữ liệu doanh nghiệp của nhân viên.

Chúng tôi có chuyên môn trong các lĩnh vực bao gồm:

  • Hoạch định chiến lược CNTT
  • Phân tích yêu cầu hệ thống
  • Đánh giá bảo mật CNTT
  • Hệ thống quản trị, rủi ro và tuân thủ

MarcumAsia mang đến chuyên môn mạnh mẽ trong ngành trong các hệ thống CNTT được sử dụng trong các lĩnh vực bao gồm bảo hiểm, sản xuất và sản xuất điện.