Management

Drew Bernstein

Đồng Chủ tịch

Neil Pinchuk

Co-Chairman, Board Member

Charles Yin

Giám đốc điều hành, Đối tác quản lý, Thành viên Hội đồng quản trị

Adam  Clark

Partner, Assurance Services

Tề Tề Ngụy

Partner, Quality Control of Marcum LLP, Board Member

Chảo Niềm vui

Senior Partner, Board Member

Tony Ng

Partner, Quality Control of Marcum LLP, Assurance Service Leader of MarcumAsia

Lily Huang

Giám đốc điều hành

Chris Zhao

Chief Growth Officer, Partner

Jenny Lưu

Chief Risk Officer

Đối tác

Rong Liu

Senior Partner, Assurance Services

Tina Cheng

Partner, Quality Control of Marcum LLP

Maggie Chiang

Partner, Assurance Services

Greg Giugliano

Đối tác

Eric Hu

Partner, Assurance Services

Thomas Lan

Partner, Assurance Services

Sophia Li

Partner, Quality Control of Marcum LLP

Lưu Erin

Partner, Assurance Services

Jason Tang

Đối tác

Shirllen Tong

Partner, Assurance Services

Vincent Xiao

Partner, Assurance Services

Directors

Mark  Chen

Managing Director, Assurance Services

Hoa cúc Du

Managing Director, Assurance Services

Jacken He

Managing Director, Assurance Services

Stanley Liang

Managing Director, Strategic Development

Ngọc Bành

Managing Director, Strategic Development

Hans Su

Managing Director, Assurance Services

Patrick Lưu

Director, Assurance Services

Wendy Guo

Director, Assurance Services

Kevin  Ma

Director, Assurance Services

Mark  Wang

Director, Assurance Services

Pai Sent  Wong

Director, Strategic Accounts

Alvin Yan

Director, Assurance Services