Thông tin trên trang web này và bất kỳ tuyên bố, thông tin, dữ liệu và nội dung nào có trong tài liệu này, hoặc bất kỳ tài liệu, thông tin, hình ảnh, liên kết, âm thanh, đồ họa hoặc video nào được cung cấp cùng với thông tin này (gọi chung là "Thông tin"), đã được chuẩn bị để hướng dẫn chung về các vấn đề quan tâm và không cấu thành lời khuyên chuyên nghiệp. Thông tin có tính chất chung và không nhằm giải quyết hoàn cảnh của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức cụ thể nào. Bạn không nên hành động theo Thông tin mà không có lời khuyên chuyên môn cụ thể. Không có tuyên bố hoặc bảo đảm nào (rõ ràng hay ngụ ý) về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin có trên trang web này, và, trong phạm vi pháp luật cho phép, MarcumAsia không chấp nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm, trách nhiệm hoặc nghĩa vụ chăm sóc nào đối với bất kỳ hậu quả nào của bạn hoặc bất kỳ ai khác hành động, hoặc kiềm chế hành động, dựa trên Thông tin hoặc cho bất kỳ quyết định nào dựa trên Thông tin.

Các liên kết trên trang web này hoặc được cung cấp trong Thông tin có thể dẫn đến các trang web, tài nguyên hoặc công cụ do các bên thứ ba sở hữu và/hoặc duy trì mà MarcumAsia không có quyền kiểm soát. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, MarcumAsia không bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý bất kỳ điều gì liên quan đến các trang web, tài nguyên và công cụ đó, và các liên kết đến bất kỳ trang web nào như vậy từ trang web này hoặc Thông tin có trong tài liệu này không nên được hiểu là sự giới thiệu, chứng thực hoặc liên kết với các thực thể, trang web được liên kết đó hoặc nội dung của họ.