Maklumat di laman web ini dan apa-apa pernyataan, maklumat, data dan kandungan yang terkandung di sini, atau apa-apa bahan, maklumat, imej, pautan, bunyi, grafik atau video yang disediakan bersempena dengan maklumat ini (secara kolektif "Maklumat"), telah disediakan untuk panduan umum mengenai perkara-perkara yang menarik sahaja, dan bukan merupakan nasihat profesional. Maklumat ini bersifat umum dan tidak bertujuan untuk menangani keadaan mana-mana individu atau entiti tertentu. Anda tidak boleh bertindak ke atas Maklumat tanpa mendapatkan nasihat profesional tertentu. Tiada perwakilan atau jaminan (nyata atau tersirat) diberikan mengenai ketepatan atau kesempurnaan maklumat yang terkandung di laman web ini, dan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, MarcumAsia tidak menerima atau menanggung apa-apa liabiliti, tanggungjawab atau kewajipan penjagaan untuk apa-apa akibat daripada anda atau orang lain yang bertindak, atau menahan diri untuk bertindak, bergantung kepada Maklumat atau untuk sebarang keputusan berdasarkannya.

Pautan di laman web ini atau disediakan dalam Maklumat boleh membawa kepada laman web, sumber atau alat yang dimiliki dan / atau diselenggarakan oleh pihak ketiga di mana MarcumAsia tidak mempunyai kawalan. Tanpa mengehadkan perkara di atas, MarcumAsia tidak membuat sebarang jaminan nyata atau tersirat mengenai laman web, sumber dan alat tersebut, dan pautan ke mana-mana laman web tersebut dari laman web ini atau Maklumat yang disertakan di sini tidak boleh ditafsirkan sebagai rujukan kepada, pengendorsan atau gabungan dengan entiti, laman web atau kandungannya yang dipautkan.